Ovaj poremećaj nastaje kao posledica nervno-mišićnih oštećenja govorne muskulature (slabost, manjak koordinacije ili paraliza).
Zahvata respiraciju, fonaciju, artikulaciju, rezonanciju i prozodiju.
U zavisnosti od lokalizacije deli se na više vrsta: flacidna, spastična, hiperkinetička, hipokinetička i ataksična.
Može biti uzrokovana traumatskom povredom mozga, cerebralnom paralizom, degenerativnim bolestima itd.
Govor je isprekidan, promukao, nerazgovetan i teško razumljiv.

Logopedske vežbe podrazumevaju vežbe fonacije, disanja, artikulacije i razvoj auditivne, vizuelne, taktilne i kinestetičke percepcije, kao i relaksaciju.
Veoma je važno što ranije otpočeti sa vežbama i razvijati sve jezičke strukture.
Dizartrija
Neuromotorni poremećaj govora
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs