Neda Bijelić rođena je 1979.god. u Šibeniku. Završila je Srednju medicinsku školu u Beogradu. Defektološki fakultet (Fakultet za specijalnu eduakciju i rehabilitaciju) završila je 2003. god. i time stekla zvanje dipl.defektologa-logopeda.
Pripravnički staž je započela u Dnevnom boravku za decu sa autizmom, zatim nastavila u Domu zdravlja Zemun-dispanzeru za mentalno zdravlje za decu i omladinu i razvojnom savetovalištu.
Stručni ispit polaže u novembru 2004.god. u Ministarstvu zdravlja čime stiče licencu za rad i zvanje zdravstveni saradnik-dipl.defektolog-logoped.

2005.god. počinje da radi u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, gde je radila do kraja novembra 2015. god. kao stručni saradnik logoped. Kroz desetogodišnji rad u predškolskoj ustanovi radila  na raznovrsnim poslovima kao što su: planiranje, programiranje i priprema za neposredni rad; logopedska preventiva; ispitivanje i dijagnostikovanje poremećaja govora i jezika; neposredni rad-logopedski tretman; stručne konsultacije i timska saradnja; partnerstvo sa porodicom i zajednicom; vođenje logopedske dokumentacije i administrativni poslovi; lični profesionalni razvoj i rad na kvalitetu ustanove, predstavljanje ustanove.
Biografija
Od početka 2011.god. do novembra 2015. radi u Pedijatrijskom centru Aura Medic u Banja Luci na poslovima dijagnostike i terapije svih razvojnih i stečenih komunikacijskih i govorno-jezičkih poremećaja, specifičnih teškoća učenja, poremećaja glasa i poremećaja pervazivne patologije verbalne komunikacije, te rane intervencije kod svih uočenih poremećaja s ciljem preveniranja poremećaja. Primenjuje metodu reedukacije psihomotorike. Piše nalaze, mišljenja i preporuke i obavlja savetodavni rad sa roditeljima.
U istom periodu, zajedno sa Jasnom Dragišić, psihologom, vodi Psihološko-logopedsko savetovalište "Lopsi".

Kao rezultat višegodišnjeg profesionalnog iskustva u predškolstvu i kliničkoj praksi, početkom decembra 2015. osniva Logopedsko-edukativni centar Lopsi  u Beogradu.

Kontinuirano se stručno usavršava, učestvuje na brojnim seminarima, naučnim skupovima i edukacijama. Neki od njih su:


I stepen logopedske edukacije/Primena DSP (digital signal processing) tehnologije u logopediji- "digitalni logopedski set u log.rehabilitaciji"; "SIT-slušni integracijski trening" i program "Učimo slušati" (TARA centar, Banja Luka 2007.)
Diseminacija standarda kvaliteta u vaspitanju i obrazovanju (Save the children)
Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacija (Institut za mentalno zdravlje, Beograd 2008/2009)
  Polna edukacija dece i mladih sa mentalnom retardacijom (Banja Luka, 2008)
Komunikacija u vaspitanju (Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, 2010.)
Deficit pažnje i hiperaktivnost dece (Društvo učitelja Srbije, 2010)
Keramika-tradicija, kultura, radost (Udruženje predškolskih radnika Srbije, 2010.)
Radionica za razvoj govora, čitanja, pisanja (Centar za život i porodicu 2011.)
Osnovni, supervizijski i evaluacijski seminar radionica sa roditeljima "Rastimo zajedno" (IN fondacija, Banja Luka, 2011/2012)
Priprema roditelja za polazak deteta u školu (2012.)
Planiranje u uslovima primene holističkog programa i osnovna obeležja timskog rada u dečijim vrtićima (Banja Luka, 2013.)
Edukacija za roditelje dece sa razvojnim teškoćama predškolske dobi (HURID, 2013.)
XIX jesenji stručni susreti Vaspitači vaspitačima, prezentacija rada "Govorne igrarije" (Vrnjačka banja, 2013)
Dijagnostičke i terapijske metode patologije glasa, govora i gutanja (Medicinski fakultet Novi Sad, 2013.)
Mogućnosti primene JASPER programa u tretmanu dece sa poremećajem autističnog spektra (FASPER, 2016.)
II DIR/floortime konferencija (Beograd, 2016.)
Senzori u razvoju deteta (Ordinacija dr Selaković, Beograd, 2017.)
Kroz igru do deteta ( BUPTI, Beograd, maj 2018.)
"Applied Behaviour Analysis" (jun-jul 2018. Novi Sad)
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs